Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Dialógy večnosti


Kde: Bratislava
Kedy: 22.10.2011

DIALÓGY VEČNOSTI

k 90. výročiu založenia Speváckeho zboru slovenských učiteľov
a 130. výročiu narodenia jeho zakladateľa Miloša Ruppeldta

záštita Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita

Sobota 22. októbra 2011, 19.00 hod.
Katedrála svätého Martina, Bratislava

Účinkovali::
Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický – dirigent
Martin Bako – organové improvizácie 
Úvodný príhovor: Ján Schultz, autor projektu

 Program: 

Program:

 1. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936): Sviatok Slovenska
 2. Piotr Janczak (1972): Kyrie
 3. Tomas Luis da Vittoria (1548 – 1611): Tenebrae factae sunt
 4. Thomas Tallis (1510 – 1585): If you love my
 5. Nikolaj Kedrov (1871 – 1940): Otče  náš
 6. Ernest Schumera  (1883 – 1962): Jubilate Deo    
 7. Dmitrij Bortňanskij (1751 – 1825): Tebe pojem
 8. Lukáš Borzík (1979): Litánie
 9. Pavol Krška  (1949): Ave
10. Franz Biebl (1906 – 2001): Angelus Domini                                         
11. Vojciech Widlak (1971): Alleluja – Laudate Domini

Prof. Miloš Ruppeldt – zakladateľ SZSU a jedna z najvýznamnejších postáv slovenského hudobného života sa narodil 29. mája 1881 v Liptovskom Svätom Mikuláši známej buditeľskej rodine. Otec Karol bol všestranným ľudovýchovným pracovníkom, zbormajstrom,  editorom ľudových piesní a kantorom v evanjelickom kostole. Po štúdiách v rodisku,  na gymnáziu v Kežmarku a Banskej Štiavnici a po učiteľskom štúdiu v Horných Strelciach  sa pokúšal študovať na konzervatóriu v Lipsku, avšak hmotné ťažkosti ho prinútili štúdium prerušiť. Od roku 1905  pôsobil v Argentíne medzi slovenskými vysťahovalcami a na hudobnom ústave Giuseppe Verdiho dostal roku 1909 diplom profesora klavírnej hry. V rokoch 1910 – 1913 pokračoval v štúdiách v Lipsku, neskôr pôsobil na hudobnej škole v Lodži. Hneď na začiatku I. svetovej vojny padol do ruského zajatia a a v Moskve založil zo slovenských a českých zajatcov spevokol.
Od roku 1919 pôsobil v Bratislave a stal sa hlavným iniciátorom slovenského hudobného života. V spolupráci s Mikulášom Schneiderom-Trnavským a dr. Aloisom Kolískom urobil veľa prípravných prác pri založení prvej Hudobnej školy na Slovensku (otvorená 6. novembra 1919) a stal sa jej prvým riaditeľom. Dňa 3. marca 1921 sa v Trenčíne narodilo jeho najobľúbenejšie spevácke dieťa – Spevácky zbor slovenských učiteľov, ktoré dlhé roky viedol a podnikal s ním úspešné zájazdy po vlasti a do cudziny. Roku 1919 zorganizoval s ochotníkmi prvé predstavenie Smetanovej Predanej nevesty a 20. apríla 1920 zostavil z týchto hudobných nadšencov orchestrálne teleso, ktoré nazval Slovenskou filharmóniou a stal sa jej prvým dirigentom. Prvý koncert sa konal 7. marca 1921 a potom teleso uskutočnilo okolo 130 koncertov doma i v zahraničí. Ruppeldt má zásluhy na založení Spolku slovenských umelcov (1919), zúčastnil sa na založení Družstva Slovenského národného divadla (1920). Svoje organizátorské schopnosti uplatnil pri založení odbočky Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1926 a až do roku 1939 bol jej riaditeľom.
Od roku 1939 až do smrti bol riaditeľom Slovenského autorského združenia. Vydával najlepšie diela slovenských autorov, v rokoch 1925 – 1933 to bolo päť zošitov Slovenských mužských zborov a tri zošity miešaných a ženských zborov. Okrem toho vydával evanjelické cirkevné skladby v Tranosciu a duchovné slávnostné a príležitostné zbory vyšli v zbierke Zvony. Našiel si čas ja na prekladanie beletrie, vedel po rusky, poľsky, nemecky, španielsky a maďarsky.
Zomrel 18. novembra 1943 v Bratislave. Pochovaný je na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne, na náhrobnom kameni má nápis: Spevom budil lásku k rodu.

&&&
Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR – trvalým sídlo je od roku 1933 DOMOV SZSU so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.
SZSU vznikol 3. marca 1921 v Trenčíne. Túto krásnu myšlienku založenia speváckeho zboru zrealizovali učitelia z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova na župnej schôdzke 24.novembra 1920 v Žiline. Prvýkrát sa zišli v počte 26 v Trenčíne 15.januára 1921. Svojím zapálením pre túto ušľachtilú vec, inšpirovaní aj bratským speváckym telesom Pěveckým sdružením moravských učitelu pritiahli aj ďalších učiteľov z Považia. Jedným z hlavných organizátorov bol prvý tajomník zboru Gabriel Valocký, ktorý okrem organizátorskej práce začal so zborom nacvičovať prvú skladbu “ Čo čušíš, čušíš ” od Jána Kadavého. Hlavným cieľom umeleckej činnosti zboru bolo povzniesť národ, prehlbovať a utužovať bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tak znelo aj prvé heslo SZSU: Spevom budiť lásku k rodu. Prvé vystúpenie mal po poldruharočnom cvičení 11.augusta 1922 na večierku Slovenského kruhu v Trenčíne. Slovenskej verejnosti sa prvýkrát predstavil na slávnosti pri príležitosti odhalenia sochy básnika Jána Hollého 14.10.1923 v Maduniciach. Prvé celovečerné koncerty boli v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne 10. a 11.11.1923.
Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. Miloš Ruppeldt bol významnou slovenskou hudobnou osobnosťou. Bol zakladateľom prvej Hudobnej školy na Slovensku v Bratislave a ochotníckeho orchestrálneho združenia Slovenskej filharmónie. Bol riaditeľom hudobného odboru Čs. rozhlasu v Bratislave, spolupracoval pri zakladaní a budovaní hudobných inštitúcií.

História 

Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR – trvalým sídlo je od roku 1933 DOMOV SZSU so sídlom v Trenčianskych Tepliciach.
SZSU vznikol 3. marca 1921 v Trenčíne. Túto krásnu myšlienku založenia speváckeho zboru zrealizovali učitelia z okolia Trenčína, Ilavy a Púchova na župnej schôdzke 24.novembra 1920 v Žiline. Prvýkrát sa zišli v počte 26 v Trenčíne 15.januára 1921. Svojím zapálením pre túto ušľachtilú vec, inšpirovaní aj bratským speváckym telesom Pěveckým sdružením moravských učitelu pritiahli aj ďalších učiteľov z Považia. Jedným z hlavných organizátorov bol prvý tajomník zboru Gabriel Valocký, ktorý okrem organizátorskej práce začal so zborom nacvičovať prvú skladbu “ Čo čušíš, čušíš ” od Jána Kadavého. Hlavným cieľom umeleckej činnosti zboru bolo povzniesť národ, prehlbovať a utužovať bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. Tak znelo aj prvé heslo SZSU: Spevom budiť lásku k rodu. Prvé vystúpenie mal po poldruharočnom cvičení 11.augusta 1922 na večierku Slovenského kruhu v Trenčíne. Slovenskej verejnosti sa prvýkrát predstavil na slávnosti pri príležitosti odhalenia sochy básnika Jána Hollého 14.10.1923 v Maduniciach. Prvé celovečerné koncerty boli v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne 10. a 11.11.1923.
Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. Miloš Ruppeldt bol významnou slovenskou hudobnou osobnosťou. Bol zakladateľom prvej Hudobnej školy na Slovensku v Bratislave a ochotníckeho orchestrálneho združenia Slovenskej filharmónie. Bol riaditeľom hudobného odboru Čs. rozhlasu v Bratislave, spolupracoval pri zakladaní a budovaní hudobných inštitúcií.
Repertoár SZSU založil na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil známe osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe ( Mikuláš Moyzes, Ján Levoslav-Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský). Jeho láska k piesni, hlboký umelecký cit vytvorili zo SZSU dokonalé teleso v technike prednesu, do ktorej vhodným spôsobom dával svoju individualitu. Za jeho pôsobenia SZSU uskutočnil úspešné koncertné zájazdy po celom Slovensku, ale aj v Čechách a na Morave, v Poľsku, Juhoslácii, vo Viedni, Grécku a Bulharsku. Prof.Ruppeldt viedol SZSU až do svojej smrti v r. 1943.
V rokoch 1943 – 1945 v SZSU pôsobili a so zborom spolupracovali skladatelia Ján Cikker a Dezider Kardoš.
Jeho nástupcom sa stal prof. Ján Strelec v rokoch 1945 – 1954. Bol jedným z hlavných organizátorov hudobného školstva na Slovensku. Mal veľké zásluhy na založení Slovenskej filharmónie a Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1949), ktorej bol aj prvým rektorom.
Pod jeho vedením sa zbor od základu prebudoval. Bol uznávaným hlasovým pedagógom, za jeho účinkovania SZSU obohatil o celkový prejav a hlasovú kultúru, čím zbor získal predpoklady na zvládnutie aj náročnejších diel klasickej a súčasnej vokálnej tvorby. Repertoár zboru rozšíril predovšetkým o skladby súčasných slovenských hudobných skladateľov (F.Kafenda, A.Moyzes, E.Suchoň a.i.).
Dirigentskú štafetu prevzal jeho žiak a vedúci odboru dirigovania na VŠMU prof. Dr. Juraj Haluzický v rokoch 1954 – 1977. Zaslúžil sa o zdisciplinovanie zboru po intonačno-rytmickej stránke a zdokonalenie interpretačnej úrovne zboru. SZSU postupne dostal na takú úroveň, že získal vážny rešpekt nielen v ČSR, ale úspešne sa prezentoval už aj na zahraničných pódiach v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nemecku, Ukrajine a v Estónsku. SZSU získal v tomto období viaceré význačné ocenenia a umiestnenia nielen domácich, ale aj na európskych a svetových súťažiach a festivaloch – ako príklad bronzová a strieborná medaila na súťaži v Llangollene (Veľká Británia – 1964 a 1965).
Od roku 1977 do roku 2001 tradíciu SZSU naďalej rozvíjal žiak a zároveň aj nástupca na VŠMU prof. J.Haluzického prof. Peter Hradil. Pod jeho vedením začal zbor študovať viaceré premiérové skladby skladateľov 20.storočia a vo svojom umeleckom prejave skĺbil spevnosť a intonačno-rytmickú pregnantnosť svojich predchodcov. Za pôsobenia prof. Hradila zbor získal významné ocenenia na domácich a zahraničných súťažiach a koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy a s mnohými zbormi udržiava umelecké kontakty dodnes. SZSU sa úspešne prezentoval opäť v Llangollene v roku 1991, kde získal znova striebornú medailu, 1985 v Tolose, 1987 v Gorizii, 1992 v Aténach a 1995 v Neuchateli (Švajčiarsko), kde všade získal v silnej medzinárodnej konkurencii 2. miesto. Najvyššie ocenenia, zlaté medaily zbor získal na prestížnych medzinárodných súťažiach v roku 1995 v Litomyšli a v roku 1996 v Powel River v Kanade. SZSU účinkoval i v USA v tom istom roku, kedy sa splnili predchádzajúce túžby členov zboru z roku 1930, aby sa predstavil svojim krajanom žijúcim v Kanade a USA.
Posledným vrcholom medzinárodných ambícii SZSU bol zájazd v júli 2001 do Tokia v Japonsku, kde na pozvanie hosťoval na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. Tohto významného podujatia sa pre vážne onemocnenie nezúčastnil dlhoročný dirigent SZSU prof. Peter Hradil. Zbor pod vedením vicedirigenta Mgr.art. Vladimíra Bálinta predviedol koncertný repertoár na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni.
V repertoári SZSU v súčasnosti nechýbajú skladby popredných slovenských skladateľov, ale ani starých majstrov vokálnej hudby (Lasso, Palestrina, de Vittoria, Gallus-Handl, Smetana, Bella, Moyzes, Trnavský, Suchoň, Cikker, Burlas, Zemanovský, Hrušovský, Zeljenka a i.). SZSU vystupuje predovšetkým pre slovenské publikum, kde sa predstavuje mladším poslucháčom na výchovných koncertoch, ale aj dospelým poslucháčom na večerných koncertoch a bohoslužbách po celej republike v malých dedinkách i väčších mestách, kde šíri vokálnu tvorbu. Domáce i zahraničné kritiky vyzdvihujú vyspelú spevácku kultúru SZSU, jeho plnosť zvuku, čistotu intonácie, precítený prejav, ale aj spoločenský šarm a srdečnosť kolektívu.
Od januára 2002 bol ustanovený do funkcie dirigenta a umeleckého vedúceho SZSU doc. Štefan Sedlický. Jeho príchodom začína piata významná umelecká etapa zboru. Žiak profesora Petra Hradila už na začiatku spolupráce so zborom naznačil svoje umelecké predstavy zaradením skladieb autorov hudby 20. storočia. Z jeho podnetu SZSU vyhlásil skladateľskú súťaž pre mužský zbor „Volanie po partitúrach“, ktorá obohatila dramaturgiu zboru. Naštudovanie a premierovanie nových skladieb súčasných skladateľov odhalilo interpretačné možnosti telesa.
Dirigent a umelecký vedúci vedúci doc. Štefan Sedlický, v krátkom časovom priestore, realizoval nahrávky na CD nosič pod názvom Hoj, zem drahá a Korunovácie Márie, manželky Maximiliána II od Lukáša Borzíka.
Zbor koncertoval doma i v zahraničí. Zúčastnil sa významných domácich podujatí : osláv Dňa učiteľov v Trenčíne a Nitre ( 2002,2004 ), Rázusove dni v Lipt. Mikuláši ( 2003 ), Korunovácie v Bratilsave ( 2004 ), osláv 85. výročia vzniku SZSU v Trenčíne ( 2006 ), Stretnutie s profesorom Petrom Hradilom v Sieni SF v Bratislave ( 2006 ) a Vranovských zborových slávností ( 2006 ). Zahraničné koncerty a účasť na festivaloch boli prezentáciou vysokej umeleckej úrovne zboru. Zbor sa predstavil v Prostějove a Přerove – Česká republika ( 2003 ), v Užhorode a Mukačeve – Ukrajina ( 2004 ), Miškolci – Maďarsko, Barcelone – Španielsko a Krakove – Poľsko.
Spevácky zbor slovenských učiteľov naštudoval a premiéroval v poľskom Krakove skladbu Wojciecha Widlaka – Alleluja! Laudate Dominum de caelis... za účasti autora a skladba slovenského skladateľa Pavla Kršku – Amen. Spolupráca SZSU a dirigenta doc. Štefana Sedlického priniesla nové umelecké dimenzie.

Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie