Pozvánky

Koncert duchovnej hudby v Prahe 21.01.2019
Praha

Na koncert duchovnej hudby nás pozýva Společnost pro duchovní hudbu. Koncert sa uskutoční v pondelok, 21. januára 2019 o 17.00 hod. v Kostele Panny Marie pod řetězem. 

viac »

Podujatia Art klubu v Kafe Scherz 01.01.2019 do 31.01.2021
Bratislava, Kafé Scherz

Art klub Kafé Scherz pozýva všetku kultúrychtivú verejnosť na svoje pravidelné podujatia v Kafé Scherz, Palisády 27 v Bratislave (zastávka trolejbusov 203 a 207 Partizánska), smerom na Hrad. Dramaturg Art večerov Ivan Kováč prosí o rezervovanie si miest mailom na adresu: artklubvecer@gmail.com. Program Art večerov budeme aktualizovať aj na tejto stránke.

viac »

Užitočné linky

Jan Hus - 600

28.06.2015

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí.

Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... 

Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.

Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (1411)

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!

Svědomí jest své poznání, jímž se člověk sám zná a jest-li vinen hříchem či není a umí rozeznávati, jest-li hřích či není. Člověk má se varovati svědomí příliš širokého i svědomí příliš úzkého. Neb svědomí široké často má zlé za dobré, hřích za nehřích...A slove široké mínění, že jakož velký pytel slove široký, že velké věci v se béře, neb dům široký neb vrata široká, jimiž bez zavazení velký kůň, velbloud neb vůz projede, též to svědomí béře v sebe veliké hříchy. Také se má člověk varovati svědomí příliš úzkého, neb to vede člověka k zoufalství, neb dí člověku, že jest příliš zlý, že se hříchů právě nekaje neb nezpovídal, že nic dobře nečiní, a tak že dobré položí člověku za zlé.

Protož diem to K SVĚDOMÍ, že bych znal cizozemce odkudkoli, v jeho ctnosti an viece Boha miluje, A O DOBRÉ stojí než moj vlastní bratr, byl mi milejší než BRATR.

Ne Mojžíš, ne král pozemský, ne papež! Jejich nařízení nezavazují, nejsou-li ve shodě s přikázáními Kristovými.

Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.

Prosím pánóv, aby své chudině milostivě činili a právě je zpravovali. Prosím měšťanóv, aby své obchody právě vedli. Prosím řemeslníkóv, aby věrně své dielo vedli a jeho požívali. Prosím sluh, aby svým pánóm a paniem věrně slúžili. Prosím mistróv, aby jsúce dobřě živi, své žáky věrně učili, najprvé aby Boha milovali, pro jeho sě chválu učili a pro prospěch obcě a pro své spasenie, ale ne pro lakomstvie ani pro světské zvelebenie. Prosím studentóv i žákóv jiných, aby mistróv svých v dobrém poslúchali i následovali a aby sě pilně pro Boží chválu a pro spasenie své i jiných lidí učili.....Také prosím vás, zvláště, Pražané, aby na Betlém byli laskavi, dokud Pán Bóh popřěje, aby v něm Božie slovo kázali. Pro to miesto diabel sě rozhněval a proti němu farářóv a kanovníkóv popudil, spatřiv, že jeho královstvie v tom miestě sě rušilo. Ufámť v Pánu Bohu, žeť to miesto zachová do své vóle a učiní v něm prospěch větčí skrzě jiné, než jest skrzě mě nestatečného učinil. Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli....(část dopisu z Kostnice 10.6.1415)

Lépe jest dobře zemříti, nežli zle živu býti. Pro trest smrti nemá se hřešiti...Kdo smrti se bojí, ztrácí radosti života. Nade vším vítězí pravda. Vítězí, kdo jest usmrcován. (z dopisu)


Fotogaléria


Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie