Pozvánky

Vianočný spev pre život 2018 16.12.2018
Bratislava

Vianočný spev pre život, koncert Veľkého zboru donských kozákov pre Nadáciu Výskum rakoviny bude mať svoje desiate pokračovanie vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave, a to v nedeľu 16. decembra 2018 o 16. hodine.

viac »

Užitočné linky

Pred 125 rokmi sa narodil Štefan Krčméry

26.12.2017


Štefan Krčméry 
26.12.1892 Mošovce - 17.2.1955 v Pezinok
Narodil sa v Mošovciach Básnik, prozaik, literárny kritik, historik, teoretik, estetik, prekladateľ, organizátor literárneho, kultúrneho a osvetového života. Patrí medzi základné osobnosti slovenskej literatúry 20. storočia. Narodil sa v evanjelického farára, syna štúrovca – A. H. Krčméryho. Po absolvovaní ľudovej školy v Jasenovej (1899 –1903) študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici (1903-07) a na ev. lýceu v Bratislave(1907 – 11). V Bratislave vyštudoval aj teológiu(1911 – 15). Ako kaplán pôsobil v Krajnom (1915 – 16) a v Bratislave, 1918 kňazské povolanie opustil a stal sa redaktorom Národných novín v Martine a od 1919 aj tajomníkom obnovenej Matice slovenskej.
V rokoch 1920 – 21 bol s manželkou na ročnom študijnom pobyte v Paríži. Navštívil aj Provensálsko, kde našiel blízkosť so slovenskými jazykovo-kultúrnymi úsiliami. Po návrate vyvíjal veľkú aktivitu ako tajomník Matice slovenskej, redigoval obnovené Slovenské pohľady (1922 – 32) s programom ,,kontinuity medzi včerajším a zajtrajším dňom" , Knižnicu Slovenských pohľadov a začas aj časopisy Slovenský ochotník, Naše divadlo, Včelka a i. V roku 1930 bol na trojmesačnom študijnom pobyte na Filozofickej fakulte UK v Prahe, obhájil tu dizertačnú prácu Príspevok k dejinám básnickej školy Štúrovej, stal sa doktorom filozofie. V jeseni 1931 sa uňho zjavili duševné problémy, ktoré v nasledujúcom roku prerástli do psychickej choroby. Koncom roku 1932 prestal redigovať Slovenské pohľady a 1933 sa definitívne vzdal miesta tajomníka Matice slovenskej. V literárnej práci však neustal. Žil na rozličných miestach, od 1949 až do smrti sa trvalo liečil v Pezinku. Spočiatku písal básne po maďarsky, od 1911 však aj po slovensky, nakoniec slovenské verše prevládli. V časopisoch začal publikovať od 1913. Debutoval zbierkou vlasteneckej lyriky Keď sa sloboda rodila (1920), v ktorej zhrnul básne z rokov 1917 – 19, bezprostredne reagujúce na prevratné udalosti v dejinách slovenského národa. Národné oslobodenie chápe ako prekonanie otroctva a kladie si otázku, či dlhou porobou poznačený národ môže ,,pochopiť, uvítať veliké časy". 
Odrádza od pomsty. Knihu charakterizujú rétorické postupy, čo súvisí s určením väčšiny básní na verejnú recitáciu. Výrazovo je v znamení oživenia hviezdoslavovského parnasizmu a slovenského romantizmu, resp. ľudovej poézie. Eufonickosť, široký daktylský verš niektorých básní a daktoré symboly však Krčméryho spájajú s úsiliami Slovenskej moderny. Druhá, hodnotovo najvýraznejšia K. zbierka Herbárium (1929) je výberom z jeho lyriky približne z obdobia 1911 –  21. Znamená posun od objektívnej tematiky k subjektívnej, od kolektívneho lyrického subjektu k individuálnemu. Orientuje sa na vyjadrenie rozporného duševného rozpoloženia subjektu, rovnako ako poetiku a je pokračovaním úsilí Slovenskej moderny, súčasne však súvisí s romantikou poézie. Problémový okruh vyznačuje nevysvetliteľný smútok, zlý psychicky stav jednotlivca a jeho premáhanie. Obrazná výstavba stojí na protikladných symboloch tmy a svetla. Medzi konkretizáciami symbolu tmy má významné miesto symbolický uzavretý priestor tmavých hôr, pričom Krčméry tematizuje pocit akéhosi neodvratného, bezvýchodiskového osudového smerovania subjektu. Riešenie základnej polarity je zviazané s obnovou náboženskej viery. V zbierke Piesne a balady (1930) nachádzame pozoruhodnú imaginatívne a rytmicky uvoľnenú ľúbostnú lyriku. V jasenovskom kostolíku i pôsobivé básne baladického a epického rázu s historickým námetom. 
K vrcholom jeho tvorby patrí skladba Slovo čisté (1932), v ktorej sa básnik vykúpil z krízového vzťahu k žene a k okoliu. Zbierka Pozdrav odmlčaného básnika (1944) napriek cenným jednotlivostiam je priveľmi rozbiehavá a menej koncentrovaná. Próza Oslobodenie (1932), uverejnená pod pseudonymom Ján Jesom. Biografická próza Zimná legenda (1957, vznikla 1933) vyšli pod názvom Ty a Ja s podtitulom Libesbrífy (1972). Obraz Krčméryho prozaickej tvorby poskytuje výber Román bez konca (1977).Cenné sú jeho knihy koncipované s popularizačným zámerom Prehľad dejín slovenskej literatúry a vzdelanosti (1920) a Ľudia a knihy (1928), publikácia Zo slovenskej hymnológie (1936) a iné. Impozantný je jeho pokus o syntetické spracovanie Dejín slovenskej literatúry, ktorý v podstate zavŕšil 1933. Dielo však vychádzalo iba po častiach. Ako vplyvný exponovaný kritik v 20. rokoch, keď redigoval Slovenské pohľady, zdôrazňoval spojitosť s domácou literárnou tradíciou. 

Zdroje: Dejiny slovenskej literatúry (Bratislava, 1984), Encyklopédia slovenských spisovateľov I a II ( Bratislava, 1984) a Slovenský biografický slovník (Martin, 1986 - 1994).

Neprehliadnite

Ján Zambor
Kriváň

Pazúrik praobyvateľa týchto končín
v občasnej blýskavici,
zobák dravého vtáka s obrovskými krídlami,
pradávne božstvo,
žrec,

ctihodný muž vo vznešenom rúchu,
sloviensky vládca,
apoštol,

Ľudovít Štúr,
Janko Kráľ,
Samo Bohdan Hroboň...

Keď idem autom okolo, znezrady
sa celkom blízko v ohromujúcej
ozrutnosti vynorí
a nalieha. Čo odo mňa chceš?
O chvíľu znova. A urputnejšie. Nedá
mi pokoj ako v noci v okne spln.
Temne mlčiaci
na mňa tlačí
aj v tieni oblaku,
nástojčivý, neodbytný. Necúvne
ani o krok.
                 Zastanem
a pozerám mu priamo do tváre.
Čo sa deje?
                     V každom príapde
je so mnou nespokojný.
Jedno je jasné: musím hľadať spôsob,
ako ho uzmieriť.

Júl 2012

 

Video reportáže

Fotogaléria

Newsletter

Vždy čerstvé informácie